Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Γιατί εμάς

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, απαιτείται αμεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και μεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους. Η σωστή λήψη αποφάσεων, η μελέτη των κινδύνων που ελλοχεύουν σε κάθε σημαντική δράση και η αποτελεσματική υλοποίηση είναι παράγοντες που μπορούν να φανούν καθοριστικοί στην αριστοποίηση των οργανωτικών δομών.

Σκοπός της DEKRA Akademie ΕΠΕ είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που απαντούν στις αυξανόμενες οικονομικές  προκλήσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος, ενώ τα πεδία δραστηριοποίησης της ελληνικής εταιρείας περιλαμβάνουν το Τουρισμό, την Αγροτική Ανάπτυξη, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το Περιβάλλον και την Υγεία.

Η μεταβολή των οικονομικών συνθηκών αποτελεί την αφετηρία για την εκπαίδευση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, όπου η DEKRA Akademie ΕΠΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, υλοποιώντας προγράμματα με σκοπό την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και εργαλεία πολιτικής.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Οι υπηρεσίες που παρέχει η DEKRA Akademie ΕΠΕ απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανέργους. Η εταιρεία εκτός όμως των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιεί, παρέχει επίσης ολοκληρωμένη συμβουλευτική για χρηματοδοτικές λύσεις, στα πλαίσια της επιχειρησιακής πληροφόρησης και της συμβουλευτικής υποστήριξης μέχρι την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων ανάληψης έργων, υπηρεσίες επικοινωνίας και προβολής, την εκπόνηση ερευνών, αναλύσεων και αξιολογήσεων σε θέματα οικονομίας, απασχόλησης, κατάρτισης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Συνεργάζεται ακόμα με θεσμικούς κρατικούς φορείς, Δήμους, Περιφέρειες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις και επαγγελματικές σχολές.

Η ομάδα μας

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η DEKRA Akademie ΕΠΕ απασχολεί μια ισχυρή ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και επιστημονικών συνεργατών και εισηγητών, ενώ το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό της αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

© Dekra Akademie. All rights reserved. Design by Digitanet.